Regulamin obowiązujący od dnia 1 listopada 2022 r.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zdrowyuklad.pl, prowadzony jest przez ZDROWY UKŁAD SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000996331, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą: adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków, NIP: 6793250308, REGON: 523357303, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł.: adres poczty elektronicznej: kontakt@zdrowyuklad.pl, numer telefonu: 725-123-363, 533-870-896.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania Umów.
 3. Warunkiem zawarcia pomiędzy stronami Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz akceptacja jego treści. Akceptując treść Regulaminu Klient składa oświadczenie, iż zapoznał się z tą treścią, zrozumiał postanowienia Regulaminu oraz w pełni je akceptuje.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia.

§ 2 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. E-Book – dostarczana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 3. Godziny robocze – oznacza to godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach roboczych;
 4. Klient – Konsument albo Przedsiębiorca zawierający Umowę ze Sprzedawcą;
 5. Konsultacja – usługa świadczona drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie;
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221c.)
 7. Regulamin – niniejszy regulamin;
 8. Umowa – w przypadku zakupu E-booka pojęcie to należy rozumieć jako umowę o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 136, str. 1 z późn. zm.). W przypadku zakupu Konsultacji pojęcie to należy rozumieć jako umowę o świadczenie usług.
 9. Pakiet – E-book oraz Konsultacja;
 10. Produkt – dostępny w Sklepie E-Book, Konsultacja albo Pakiet;
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 k.c.)
 12. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.zdrowyuklad.pl;
 13. Sprzedawca – ZDROWY UKŁAD SP. Z O.O, KRS: 0000996331, ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków,
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane w celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą;

 § 3 ZASADY ZAKUPU PRODUKTÓW

 1. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient wybiera Produkt i korzystając z infrastruktury Sklepu składa Zamówienie i opłaca je.
 2. Cena Produktu podana jest w złotych polskich i stanowi cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli mają one zastosowanie. O łącznej cenie Produktu Klient jest informowany na stronie Sklepu oraz w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 3. Po skutecznym złożeniu Zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie elektroniczne na podany adres mailowy.
 4. Klient powinien opłacić Zamówienie. Dostępnymi metodami płatności w Sklepie są: przelew bezpośredni, Przelewy24, płatność kartą kredytową lub płatniczą oraz BLIK. Płatności realizowane są przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych.
 5. Klient ma 48h na opłacenie Zamówienia. Po upływie tego terminu Zamówienie uważa się za anulowane.
 6. Po skutecznym opłaceniu Zamówienia, między Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia Umowy.
 7. Sprzedawca dostarcza zakupiony E-book poprzez jego przesyłkę elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy. Wysyłka następuje w Godzinach roboczych Sprzedawcy.
 8. Za podanie prawidłowego adresu mailowego odpowiedzialny jest Klient.
 9. W przypadku nie otrzymania E-book’a w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu do dostarczenia E-book’a z przyczyn od niego niezależnych. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Klienta o wydłużonym terminie do dostarczenia E-booka.
 11. W przypadku zakupu Konsultacji lub Pakietu, w celu odbycia Konsultacji należy skontaktować się drogą mailową ze Sprzedawcą oraz wskazać preferowany przez siebie termin, w którym Umowa powinna zostać wykonana. Sprzedawca udziela odpowiedzi
  z informacją o zaakceptowaniu wskazanego przez Klienta terminu w ciągu jednego dnia roboczego. W przypadku braku akceptacji terminu wskazanego przez Klienta, Sprzedawca proponuje inny termin wykonania Umowy. Po uzgodnieniu terminu Sprzedawca wysyła Klientowi potwierdzenie.

§ 4 ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

 1. E-book jest przedmiotem prawa autorskiego Sprzedawcy i stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 2. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Klient nie jest uprawniony do udostępniania E-book’a osobom trzecim.
 3. Dla prawidłowego korzystania z zakupionego E-Book’a niezbędne jest posiadanie oprogramowania umożlwiającego odczytywanie plików w rozszerzeniu .pdf.
 4. W przypadku trudności związanych z prawidłowym korzystaniem z E-book’a, Klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą.
 5. W przypadku zakupu wyłącznie E-book’a, Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta żadnych dodatkowych usług. W szczególności Sprzedawca nie będzie dokonywać interpretacji treści E-book’a.
 6. Wsparcie przy interpretacji treści E-book’a następuje po zakupie Pakietu albo Konsultacji.
 7. Konsultacje odbywają się w drodze wideorozmowy przy wykorzystaniu narzędzia Google Meet. W przypadku niezjawienia się Klienta na Konsultacji w umówionym terminie bez wcześniejszego powiadomienia Sprzedawcy, Umowę uznaje się za wykonaną bez obowiązku Sprzedawcy do powtórzenia Konsultacji w innym terminie.
 8. Konsultacja trwa w zależności od potrzeb Klienta, nie więcej jednak niż 30 minut.

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 5 ust. 2 Regulaminu, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. W przypadku dostarczenia Produktu Klientowi będącemu Konsumentem, zgodnie z
  38 ust. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy. Każdorazowo przed zakupem E-booka Klient będący Konsumentem potwierdza, iż zgadza się, aby spełnienie świadczenia nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie to należy wysłać na adres mailowy Sprzedawcy kontakt@zdrowyuklad.pl.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności.

§ 6 RĘKOJMIA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem na zasadach określonych w przepisach prawa, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności opisanej w § 6 ust. 1 wobec Klienta nie będącego Konsumentem.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niespełnienie się oczekiwań Klienta wynikających z Produktu, jak również za brak możliwości korzystania z Produktu.

§ 7 REKLAMACJA

 1. Reklamacje należy składać w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy kontakt@zdrowyuklad.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać przyczyny jej złożenia, dane pozwalające zindywidualizować Umowę, dane identyfikujące Klienta oraz oczekiwania Klienta dotyczące działań, jakie Sprzedawca powinien podjąć w przypadku uwzględnienia reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Sprzedawcę w terminie 14 Dni roboczych od dnia jej złożenia przez Klienta.
 4. Jeśli reklamacja nie będzie zawierać elementów opisanych w § 7 ust. 2, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w terminie 7 Dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient będący konsumentem może zwrócić się do: (i) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy, (ii) Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, (iii) skorzystania z pomocy miejskiego rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej zajmującej się ochroną praw konsumenta

Szczegółowe informacje dotyczące ww. uprawnień dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych ww. podmiotów, np. www.uokik.gov.pl.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, strony uzgadniają, iż wszelkie spory dotyczące Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: zdrowyuklad.pl/polityka-prywatnosci

§ 9 ZMIANY REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy ze Sprzedawcą.
 2. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową.